இந்திய மதங்கள் முன்வைக்கும் கர்மவினை என்பதன் பொருள் என்ன?

இந்திய மதங்கள் முன்வைக்கும் கர்மவினை என்பதன் பொருள் என்ன?

உதயகுமாரன் ஒரு எதிர்மறை நாயகனாகவே படைக்கப்படுகிறான். அவனது துயர மரணம் இங்கே காப்பியச் சோகமாக விரியவில்லை. ஆனால் அவனைக் கொலை செய்...
read more
குல மரபுகளை ஏற்க மறுக்கும் பவுத்தம்

குல மரபுகளை ஏற்க மறுக்கும் பவுத்தம்

பெண்களின் வாயால் அறிவு கொளுத்தப்படும் நிலையில் இளவரசர்களும் கூட உள்ளனர் என்பதே இங்கு குறிப்பு
read more
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை : அன்று சொன்னவை இன்றும் பொருந்தும்

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை : அன்று சொன்னவை இன்றும் பொருந்தும்

read more
சச்சார் அறிக்கையின் பத்தாண்டுகள்

சச்சார் அறிக்கையின் பத்தாண்டுகள்

read more
மார்க்சீயமும் இலக்கியமும்

மார்க்சீயமும் இலக்கியமும்

மற்றமையை உள்ளடக்குவது என்கிற கருத்தக்கத்திற்கு மிகையில் பாக்தின் முன்வைத்த டயலாஜிச அணுகல்முற...
read more
தொழிலாளர் இயக்கங்களின் எதிர்காலம்

தொழிலாளர் இயக்கங்களின் எதிர்காலம்

read more

தொழிலாளர் இயக்கங்களின் எதிர்காலம்

read more
இராமன் கடந்த தொலைவு

இராமன் கடந்த தொலைவு

அப்போது ராஜாஜி சென்னைப் பிரதமராக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிகாரங்களில் உள்ளவர் கள், பொறுப்...
read more
இருபத்திஓராம்  நூற்றாண்டில் உலக அரசியல்

இருபத்திஓராம்  நூற்றாண்டில் உலக அரசியல்

read more
மார்க்சியத்தின் சமீபத்திய போக்குகளும் தொழிலாளர் இயக்கங்களின் எதிர்காலமும்

மார்க்சியத்தின் சமீபத்திய போக்குகளும் தொழிலாளர் இயக்கங்களின் எதிர்காலமும்

read more
1 2 3 14