புத்த நெறியும் பக்தி வழியும் 

புத்த நெறியும் பக்தி வழியும் 

read more
மணிமேகலை 8 :பாத்திரம் பெற்ற பைங்கொடி மடவாள்

மணிமேகலை 8 :பாத்திரம் பெற்ற பைங்கொடி மடவாள்

ஒரு பக்கம் பௌத்த அறத்தை விளக்கும் போதே மணிமேகலை இன்னொரு பக்கம் வைதீக அணுகல்முறைகளை எதிர்த்துக்...
read more
லெனினின் ஏகாதிபத்தியக் கோட்பாடும் வாலர்ஸ்டைனின் மைய விளிம்புக் கோட்பாடும்

லெனினின் ஏகாதிபத்தியக் கோட்பாடும் வாலர்ஸ்டைனின் மைய விளிம்புக் கோட்பாடும்

read more