சச்சார் அறிக்கையின் பத்தாண்டுகள்

சச்சார் அறிக்கையின் பத்தாண்டுகள்

சச்சார் அறிக்கைப் பரிந்துரைகள் முஸ்லிம்களின் வாழ்க்கையில் ஏதேனும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளனவா எனப் பார்ப்போம்
read more
செங்கல்பட்டு பாலேஸ்வரம்  காப்பகப் பிரச்சினை : அறிக்கை

செங்கல்பட்டு பாலேஸ்வரம் காப்பகப் பிரச்சினை : அறிக்கை

இந்தப் பிரச்சினையைப் புரிந்துகொள்ள முதியோர் பராமரிப்பு, இறந்து கொண்டிருப்பவர்களின் பராமரிப்ப...
read more
மார்க்சீயமும் இலக்கியமும்

மார்க்சீயமும் இலக்கியமும்

மற்றமையை உள்ளடக்குவது என்கிற கருத்தக்கத்திற்கு மிகையில் பாக்தின் முன்வைத்த டயலாஜிச அணுகல்முற...
read more
அறம் சார்ந்தவற்றில் பவுத்தம் பேரங்களை அனுமதிக்கிறதா?

அறம் சார்ந்தவற்றில் பவுத்தம் பேரங்களை அனுமதிக்கிறதா?

read more