“அறிவு உண்டாக”- என ஆங்கவன் வாழ்த்தினன்

“அறிவு உண்டாக”- என ஆங்கவன் வாழ்த்தினன்

கண்ணகி அன்று பத்தினித் தெய்வமாக போற்றப்பட்டவள். ஆலயம் எடுத்து வணங்கப்பட்டவள். அவளுக்காக இந்த இளம் பெண் அறம் செய்யப் போகிறேன் எனச...
read more