மணிமேகலை 8 :பாத்திரம் பெற்ற பைங்கொடி மடவாள்

மணிமேகலை 8 :பாத்திரம் பெற்ற பைங்கொடி மடவாள்

ஒரு பக்கம் பௌத்த அறத்தை விளக்கும் போதே மணிமேகலை இன்னொரு பக்கம் வைதீக அணுகல்முறைகளை எதிர்த்துக் அது களமாடும் பாங்கு சுவையானது.
read more