“மதம் மக்களின் அபின்” – கார்ல் மார்க்ஸ் மேற்கோளின் முழு வடிவமும் ஒரு சிறு குறிப்பும்

“மதம் மக்களின் அபின்” – கார்ல் மார்க்ஸ் மேற்கோளின் முழு வடிவமும் ஒரு சிறு குறிப்பும்

முதலில் கார்ல் மார்க்சின் அந்த முழு மேற்கோள் வடிவம் : (பேரா.கா. சிவத்தம்பியின் மொழியாக்கம். நானும் பெ. மணியரசனும் எழுதிய ‘பாரதி ஒரு ...
read more