உள்ளடக்கும் தேசியமும் விலக்கி நிறுத்தும் தேசியமும்

உள்ளடக்கும் தேசியமும் விலக்கி நிறுத்தும் தேசியமும்

2016 செப்டம்பர் 6 அன்று சென்னையில் நடந்த SIO பயிற்சி முகாமில் ஆற்றிய உரை ஒன்று: தேசியம் எனும் கருத்தாக்கம் குறித்த புரிதல் நமக்குத் தே...
read more