யார் இந்த ரோஹிங்யாக்கள்?

யார் இந்த ரோஹிங்யாக்கள்?

முன்னாள் காலனிய நாடுகளில் இன்றுள்ள பிரச்சினைகள் பலவற்றிற்கு பிரிட்டிஷ் நிர்வாகத்திலேயே விதைகள் தூவப்பட்டன என்பது வரலாறு.
read more