இந்திய பாக் போர் வெறிப் பேச்சுக்கள்

இந்திய பாக் போர் வெறிப் பேச்சுக்கள்

இதில் யார் பொய் சொல்கிறார்கள் எனச் சொல்வது எளிதல்ல. இராணுவங்கள் எந்தக் காலத்தில் உண்மைகளைப் பேசின?
read more