குல மரபுகளை ஏற்க மறுக்கும் பவுத்தம்

குல மரபுகளை ஏற்க மறுக்கும் பவுத்தம்

பெண்களின் வாயால் அறிவு கொளுத்தப்படும் நிலையில் இளவரசர்களும் கூட உள்ளனர் என்பதே இங்கு குறிப்பு
read more