தொழிலாளர் இயக்கங்களின் எதிர்காலம்

ஒன்று உறுதி. இனி நாம் மரபுவழிப்பட்ட வடிவில் ‘தொழிலாளி’, ‘விவசாயி’, வர்க்கம்’’ ஆகியவற்றை அணுகாமல், எல்லாவிதமான குறுகிய அளவுகோல்கள...
read more