இம்ரானின் அனுபவங்கள் எவருக்கும் வரவேண்டாம்..

இம்ரானின் அனுபவங்கள் எவருக்கும் வரவேண்டாம்..

அவனது வாழ்க்கையில் 17 மாதங்களும் 24 நாட்களும் மட்டுமல்ல, அவனது ICICCI வங்கி வேலை.... இன்னும் என்னென்னவற்றையோ அவன் இழந்தான்.
read more
இந்திய அரசின் சித்திரவதை எதிர்ப்புச் சட்டம் ஒரு குறிப்பு

இந்திய அரசின் சித்திரவதை எதிர்ப்புச் சட்டம் ஒரு குறிப்பு

  இந்திய அரசு சரியான சித்திரவதை எதிர்ப்புச் சட்டம் ஒன்றை நிறைவேற்ற வேண்டும்! ஐ.நா அவையின் சித்த...
read more