கஜா புயல் அழிவுகள் : ஒரு நேரடி கள ஆய்வு 

கஜா புயல் அழிவுகள் : ஒரு நேரடி கள ஆய்வு 

பேரிடர் அழிவுகள் எல்லோரையும் பாதிக்கிறது. மேலே உள்ளவர்களின் இழப்பே வெளியில் தெரிகிறது. கீழே இருப்பவர்கள் முற்றிலும் வாழ்வாதாரத...
read more
கிறிஸ்டியன் ஃப்ரெட்ரிக் ஸ்வார்ட்ஸ் (1726–1798)

கிறிஸ்டியன் ஃப்ரெட்ரிக் ஸ்வார்ட்ஸ் (1726–1798)

Christian Frederick(h) Schwarz {நான்காண்டுகளுக்கு முன் எழுதியது. முகப்புப் படம் இரண்டாம் துளசாஜி மன்னன் மரணப் படுக...
read more