”தி இந்து”த்துவாவின் நோக்கம்தான் என்ன?

”தி இந்து”த்துவாவின் நோக்கம்தான் என்ன?

இவர்கள் இந்திய வளர்ச்சி எனச் சொல்வது கார்பொரேட் வளர்ச்சியைத்தான். கார்பொரேட் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுகிறது எனத்தான் தமிழிசை. பொன்...
read more
“காந்தி தேசமும் மோடி தேசமும் நேரெதிரானவை”

“காந்தி தேசமும் மோடி தேசமும் நேரெதிரானவை”

read more