பேரழிவு ஆயுத வணிகம்

பேரழிவு ஆயுத வணிகம்

உலக அளவில் பல மூன்றாம் உலக நாடுகள் ஏழ்மையிலும், பஞ்சத்திலும், கடனிலும் அமிழ்த்தப்படுவதற்கு ஆயுத விற்பனையே காரணம்.
read more