இம்ரானின் அனுபவங்கள் எவருக்கும் வரவேண்டாம்..

இம்ரானின் அனுபவங்கள் எவருக்கும் வரவேண்டாம்..

அவனது வாழ்க்கையில் 17 மாதங்களும் 24 நாட்களும் மட்டுமல்ல, அவனது ICICCI வங்கி வேலை.... இன்னும் என்னென்னவற்றையோ அவன் இழந்தான்.
read more