அஸ்ஸாம் கலவரமும் வங்கதேச முஸ்லிம்களும் 

அஸ்ஸாம் கலவரமும் வங்கதேச முஸ்லிம்களும் 

பிரச்சினை வழக்கம்போலச் சிக்கலானது. பூர்வகுடிகளான போடோக்கள், வங்கத்திலிருந்து தொழிலாளிகளாகக் கொண்டுவரப்பட்ட முஸ்லிம்கள் இருசா...
read more