பல்கலைக் கழகம் என்பது…..     

பல்கலைக் கழகம் என்பது…..     

read more
அவரவர் நம்பிக்கை அவரவர்க்கு என்பதன் பொருள்

அவரவர் நம்பிக்கை அவரவர்க்கு என்பதன் பொருள்

comparative religious studies என்பது ஒரு மிக முக்கியமான கல்வித்துறை. மதம் என்பது ‘நல்லதா, கெட்டதா’ என்பதற்கு அப்...
read more
சிறைக்கோட்டமும் அறக்கோட்டமும் : பவுத்தம் சொல்வதென்ன?

சிறைக்கோட்டமும் அறக்கோட்டமும் : பவுத்தம் சொல்வதென்ன?

read more